Obchodní podmínky společnosti BOHEMIA BIKE a.s.  pro internetový obchod jízdních kol značky Leader Fox

Článek 1

Úvodní ustanovení

 

 1. Tyto obchodní podmínky se vztahují na uzavření kupních smluv a na učinění objednávek na dodání jízdních kol značky Leader Fox (dále též jen „zboží“) prostřednictvím internetového obchodu společnosti BOHEMIA BIKE a.s., IČ: 63910756, se sídlem Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4,  zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 22039 (dále též jen „Prodávající“).

 

 1. Tyto obchodní podmínky se vztahují v celém rozsahu na všechny kupní smlouvy uzavírané prostřednictvím internetového obchodu společnosti a na všechny objednávky (návrhy na uzavření Kupní smlouvy) učiněné prostřednictvím internetového obchodu společnosti s výjimkou těch ustanovení těchto obchodních podmínek, která se dle jejich obsahu vztahují pouze na kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícími a na objednávky učiněné kupujícími, kteří jsou v postavení spotřebitele (dále též jen „spotřebitelé“ nebo „spotřebitel“).

 

Článek 2

Objednávka a uzavření Kupní smlouvy

 

 1. Kupní smlouva je uzavřena na základě objednávky učiněné kupujícím formou vyplnění objednávkového formuláře v internetovém obchodu prodávajícího.

 

 1. Objednávka kupujícího je návrhem na uzavření Kupní smlouvy dle ust. § 1731 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Objednávka kupujícího však nemá účinky návrhu na uzavření kupní smlouvy v případě, kdy kupující učiní neúplnou objednávku a v objednávkovém formuláři nevyplní veškeré údaje a náležitosti.

 

 1. Prodávající objednávku spotřebiteli potvrdí písemně  tím způsobem, že objednané zboží dodá spotřebiteli. Kupní smlouva mezi prodávajícím a spotřebitelem je v tomto případě uzavřena dnem převzetí objednaného a dodaného zboží spotřebitelem. Po učinění objednávky prodávající potvrdí spotřebiteli doručení objednávky, toto potvrzení však nemá účinky přijetí návrhu na uzavření smlouvy, ke kterému dochází až dodáním zboží a jeho převzetím spotřebitelem.

 

 1. V případě kupujícího – podnikatele je kupní smlouva uzavřena potvrzením objednávky kupujícího prodávajícím písemně nebo elektronicky – e-mailem.

 

 1. Účinky objednávky kupujícího zanikají, pokud kupující - spotřebitel zboží nepřevezme nebo pokud prodávající objednávku kupujícímu - podnikateli  nepotvrdí ve lhůtě nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne učinění objednávky, pokud se prodávající a kupující nedohodnou výslovně jinak.

 

 1. V případě, že nedojde k převzetí zboží spotřebitelem ve lhůtě dle  odstavce 5 z důvodů na straně spotřebitele, je spotřebitel povinen uhradit prodávajícímu škodu z tohoto důvodu vzniklou, zejména náklady vynaložené prodávajícím z důvodu učinění objednávky spotřebitelem. Prodávající bude oprávněn v tomto případě postupovat dle ust. § 1729 občanského zákoníku. V případě zaplacení kupní ceny spotřebitelem před  převzetím zboží vrátí prodávající spotřebiteli částku zaplacenou na kupní cenu ve lhůtě nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne zániku účinků objednávky spotřebitele dle odst. 5. Prodávající však bude oprávněn započíst proti nároku spotřebitele na vrácení zaplacené kupní ceny částku odpovídající výši nákladů vynaložených prodávajícím dle tohoto odstavce.

 

 1. Ustanovení tohoto článku nevylučují i jiný způsob uzavření Kupní smlouvy, pokud se na něm smluvní strany výslovně dohodly v písemné formě.  

 

Článek 3

Odevzdání zboží a úhrada Kupní ceny zboží

 

 1. Zboží bude odevzdáno prodávajícím kupujícímu na adrese provozovny prodávajícího BOHEMIA BIKE a.s., Okružní 697, České Budějovice, PSČ: 370 01 nebo jeho odesláním s tím, že v případě odeslání zboží prodávající odevzdá věc kupujícímu předáním dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči přepravci.

 

 1. V případě odevzdání zboží prodávajícím kupujícímu na adrese provozovny prodávajícího bude zboží odevzdáno prodávajícím kupujícímu smontované s tím, že montáž a seřízení zboží kupující nehradí.

 

 1. V případě odevzdání zboží kupujícímu prostřednictvím přepravce bude zboží odevzdáno kupujícímu ve standartním kartonovém obalu smontované z 85% nebo ve velkém kartonovém obalu smontované z 95%. V případě odevzdání zboží ve velkém kartonovém obalu bude prodávající oprávněn účtovat kupujícímu vedle sjednané Kupní ceny zboží a dalších sjednaných nákladů příplatek za tento způsob přepravy zboží ve výši 1000,-Kč.

 

 1. Povinnost prodávajícího odevzdat zboží bude splněna jeho odevzdáním kupujícímu v provozovně prodávajícího nebo jeho odevzdáním přepravci dle odst. 1 tohoto článku.  V případě přepravovaného zboží dle Kupní smlouvy uzavřené se spotřebitelem je povinnost prodávajícího odevzdat zboží splněna až jeho odevzdáním přepravcem spotřebiteli s výjimkou případů, kdy přepravce určil spotřebitel, aniž mu byl prodávajícím nabídnut.

 

 1. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího dnem jeho odevzdání prodávajícím kupujícímu s výjimkou odevzdání přepravovaného zboží kupujícímu, který není spotřebitelem. V případě odevzdání přepravovaného zboží kupujícímu, který není spotřebitelem, přechází nebezpečí škody na kupujícího předáním zboží přepravci k přepravě pro kupujícího do sjednaného místa určení.

 

 1. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího převzetím zboží a úplným uhrazení kupní ceny zboží dle Kupní smlouvy. V případě úplného uhrazení kupní ceny prodávajícím před převzetím zboží nabývá kupující vlastnické právo ke zboží dnem převzetí zboží. Kupující není oprávněn do okamžiku přechodu vlastnického práva ke zboží na kupujícího se zbožím jakkoliv nakládat, zejména jej převést na třetí osoby nebo jej zatížit právem ve prospěch třetí osoby.

 

 1. Kupní cena zboží bude mezi smluvními stranami sjednaná ve výši uvedené u objednaného zboží v katalogu zboží v internetovém obchodu prodávajícího v den učinění objednávky prodávajícího. Sjednaná výše kupní ceny bude prodávajícím potvrzena v potvrzení  objednávky zaslaném kupujícímu po objednání zboží.

 

 1. Sjednaná kupní cena zboží a další sjednané náklady spojené s přepravou a odevzdáním zboží kupujícímu budou kupujícím uhrazeny buďto:
 1. bezhotovostním převodem na účet prodávajícího
 2. bankovní kartou
 3. dobírkou/ platbou v hotovosti nebo bankovním převodem přepravci oproti převzetí zboží
 4. úvěrem nebo spotřebitelským úvěrem

 

 1. V případě, že sjednaná výše kupní ceny objednaného zboží nepřesáhne částku ve výši 2.000,-Kč, bude prodávající oprávněn ke sjednané kupní ceně přepravovaného zboží účtovat příplatek za přepravu zboží ve výši 120,-Kč.

 

 1. Objednané přepravované zboží bude prodávajícím odesláno do 2 pracovních dnů ode dne učinění objednávky kupujícím v případě, že se k datu učinění objednávky bude nacházet ve skladových zásobách prodávajícího. V ostatních případech bude přepravované zboží prodávajícím odesláno co nejdříve po učinění objednávky, dle jeho dostupnosti.  K prodloužení doby odeslání skladového zboží může ve výjimečných případech dojít v obdobích velkého počtu učiněných objednávek.  Stav učiněné objednávky a předpokládaný termín odevzdání zboží  je kupující oprávněn ověřit písemně na e-mailu info@leaderfox.cz nebo telefonicky na telefonním číslech uvedených na internetových stránkách www.leaderfox.cz.

 

 1. V případě úhrady kupní ceny  na bankovní účet prodávajícího dle odst.8 písm. a), b) a d) tohoto článku bude přepravované zboží odesláno kupujícímu do 2 pracovních dnů ode dne připsání částky odpovídající výši kupní ceny na účet prodávajícího.   

Článek 4

Vady zboží a záruka za jakost

 1. Prodávající odpovídá za vady, které  má zboží v době přechodu nebezpečí škody na kupujícího  a za později vzniklé vady, pokud byly způsobeny porušením povinností prodávajícího.  Prodávající taktéž odpovídá za vady zboží, které se vyskytnou v záruční době.

 

 1. Kupující je povinen zboží prohlédnout podle možností co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího  a oznámit prodávajícímu vady zboží, které mohl kupující při takové prohlídce a dostatečné péči zjistit. Takto zjištěné vady zboží je kupující povinen oznámit prodávajícímu neprodleně, nejpozději do 3 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží kupujícím.

 

 1. Skryté vady zboží, které nebylo možné zjistit při prohlídce zboží dle odst. 2 je kupující povinen oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, kdy je mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději do uplynutí záruční doby.

 

 1. Prodávající poskytuje na zboží záruku za jakost v délce 24 měsíců.

 

 1. Kupující ztrácí nároky z vad v případě, kdy neoznámí prodávajícímu vady zboží ve lhůtách dle odst. 2 a 3 tohoto článku včetně vad vyskytnuvších se v záruční době.  Prodávající také neodpovídá za vady vzniklé běžným opotřebením zboží nebo za vady vzniklé nesprávným užíváním zboží nebo za vady vzniklé z jiných důvodů na straně kupujícího.

 

 1. V případě, že zboží bude kupujícímu odevzdáno pouze částečně smontované na 85%, je kupující povinen zbývající část zboží nechat smontovat u odborného prodejce jízdních kol značky Leader Fox nebo u odborného servisu jízdních kol značky Leader Fox. Příslušný prodejce nebo servis jízdních kol potvrdí odbornou montáž zboží kupujícímu v záručním listu odevzdaném kupujícímu spolu se zbožím.

 

 1. Kupující je povinen oznámit vady zboží a uplatnit nároky z vad zboží písemně nebo elektronicky e-mailem.  Kupující zašle zboží k posouzení oznámených vad a uplatněného nároku z vad, případně k provedení opravy zboží na adresu provozovny prodávajícího BOHEMIA BIKE a.s. , Okružní 697, 370 01 České Budějovice formou doporučeného poštovního balíku spolu s písemným oznámením vad, písemně uplatněným nárokem z vad a veškerými doklady odevzdanými prodávajícím kupujícímu spolu se zbožím. V oznámení vad je kupující povinen dostatečně určitě uvést vady zboží, které oznamuje nebo popsat, jakým způsobem se oznámené vady zboží projevují.

 

 1. Ustanovení tohoto článku se vztahují na kupní smlouvy mezi prodávajícím a spotřebiteli pouze v tom rozsahu, v jakém v ust. čl. 5 těchto obchodních podmínek  a v příslušných ustanoveních občanského zákoníku, zejména v ust.§ 2158 a násl. občanského zákoníku, není stanoveno jinak.

Článek 5

Poučení o právech spotřebitele v případě vad zboží a nároky z vad zboží u spotřebitelských smluv

 

 1. Dle ust. 2161 odst. 1 zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  prodávající odpovídá spotřebiteli za to, že koupené zboží při převzetí zboží nemá vady.

 

 1. Zejména  prodávající odpovídá  spotřebiteli za to, že zboží má vlastnosti prodávajícím popsané nebo které očekával s ohledem na povahu zboží a reklamu prodávajícího. Dále prodávající odpovídá spotřebiteli za to, že spotřebitelem koupené zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá.  Také prodávající odpovídá spotřebiteli za to, že spotřebitelem koupené zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

 1. Právo z vad spotřebitelem koupeného zboží je spotřebitel oprávněn uplatnit také v případě vad, které se vyskytnou na koupeném zboží do 24 měsíců ode dne, kdy spotřebitel zboží převzal. Právo dle předchozí věty však spotřebitel nemá zejména v případě vad zboží, které vznikly v důsledku opotřebení koupeného zboží, vzniklého v důsledku obvyklého užívání koupeného zboží.

 

 1. Požádá-li o to spotřebitel, prodávající potvrdí spotřebiteli v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají povinnosti prodávajícího v případě vad koupeného zboží  dle ust. § 2166 občanského zákoníku.

 

 1. Pokud bude mít koupené zboží vady, je spotřebitel oprávněn za podmínek stanovených v ust. § 2161 a násl. občanského zákoníku, požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada spotřebitelem koupeného zboží týká pouze součásti zboží, může požadovat jen výměnu součásti, není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady koupeného zboží neúměrné, má spotřebitel namísto práva na dodání nového zboží nebo na výměnu součásti právo na bezplatné odstranění vady zboží. Toto platí zejména v případě, kdy spotřebitelem oznámenou vadu zboží koupeného zboží lze odstranit bez zbytečného odkladu.

 

 1. Neodstoupí –li spotřebitel od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu součásti zboží nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží. Právo na přiměřenou slevu z ceny zboží má kupující i v případě, kdy prodávající spotřebiteli nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit vadnou součást koupeného zboží nebo koupené zboží opravit, jakož i v případě, kdy prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo v případě, že by zjednání nápravy způsobilo spotřebiteli nepřiměřené obtíže.

 

 1. Uvedená práva z vadného plnění však spotřebiteli nenáleží, pokud o vadách zboží věděl předtím než zboží převzal nebo v případě, že spotřebitel vady zboží sám způsobil. Práva z vad koupeného zboží uplatňuje spotřebitel u prodávajícího. Pokud však prodávající v potvrzení o svých povinnostech z vadného plnění  dle ust. § 2166 občanského zákoníku uvede jinou osobu  určenou k opravě zboží, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro spotřebitele bližším, uplatní spotřebitel právo na opravu u toho, kdo byl prodávajícím takto určen k provedení opravy.

 

 1. Uplatní –li spotřebitel práva z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy práva uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu její trvání.

 

Článek 6

Závěrečná ustanovení

 

 1. Práva a povinnosti smluvních stran těmito obchodními podmínkami výslovně neupravená, se řídí platnými právními předpisy, zejména zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

 

 1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran dle kupních smluv uzavřených prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Tyto obchodní podmínky se vztahují také na práva a povinnosti smluvních stran ode dne učinění (odeslání) objednávky kupujícího na dodání zboží prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího a to i v případě, že nedojde k uzavření kupní smlouvy způsobem uvedeným v těchto obchodních podmínkách shora nebo jiným způsobem stanoveným v zákoně.

 

 1. Učiněním objednávky prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

 

 1. Tyto obchodní podmínky mohou být prodávajícím změněny s tím, že práva a povinnosti smluvních stran dle učiněných objednávek a kupních smluv se řídí zněním těchto obchodních podmínek zveřejněných na internetových stránkách prodávajícího k datu učinění objednávky kupujícího. Tím není dotčeno právo smluvních stran dohodnout se písemnou formou na změnách objednávky nebo na změnách kupní smlouvy formou dodatku ke kupní smlouvě nebo jiným způsobem v písemné formě.

 

 1. Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek je jako jejich Příloha č. 1 vzorové poučení o právu spotřebitele na odstoupení od smlouvy a vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy upravující práva a povinnosti smluvních stran v případě odstoupení spotřebitele bez udání důvodu od smluv uzavřených prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.
   
 2. Mimosoudní spory: subjektem pro řešení mimosoudních sporů je dle zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění Česká obchodní inspekce, Štěpánská 15, Praha 2. www.coi.cz.

 

Příloha č. 1 k Obchodním podmínkám společnosti BOHEMIA BIKE a.s. pro internetový obchod jízdních kol značky Leader Fox

 

Poučení o právu spotřebitele na odstoupení od smlouvy a vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

 

 1. Vzorové poučení o právu na odstoupení od smlouvy

 

 1. Právo odstoupit od smlouvy

 

 1. Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

 

 1. Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba převezmete zboží. V případě uzavření smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba převezmete poslední dodávku zboží.

 

 1. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodejce zboží, tedy naši společnost BOHEMIA BIKE a.s., IČ: 63910756, se sídlem Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4, telefon +420 388 314 885, fax:+420 388 311 289, e-mail: info@leaderfox.cz, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu provozovny naší společnosti Okružní 697, České Budějovice, PSČ: 370 01, faxem nebo e-mailem). Můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

 

 1. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 

 1. Důsledky odstoupení od smlouvy

 

 1. Pokud odstoupíte od této smlouvy,  vrátíme Vám bez zbytečného odkladu nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnejší způsob standartního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil (a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu Vám vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

 

 1. Vrácení zboží při odstoupení od smlouvy a náklady spojené s vrácením zboží

 

 1. Převzetí zboží

 

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese provozovny naší společnosti BOHEMIA BIKE a.s., Okružní 697, České Budějovice, PSČ: 370 01. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

 

 1. Náklady spojené s vrácením zboží

Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Maximální náklady jsou odhadované ve výši 350,-Kč.

 1. Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

 

 1. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

 

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

Adresát BOHEMIA BIKE a.s., IČ: 63910756, se sídlem Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4, adresa provozovny (doručovací adresa pro účely zaslání oznámení o odstoupení od smlouvy) Okružní 697, České Budějovice, PSČ: 370 01, telefon: +420388314885, fax:+420388311289, e-mail:info@leaderfox.cz

 

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme(*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží

 

 

 

Datum objednání(*)/datum obdržení zboží(*)

 

 

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

 

 

Adresa spotřebitele/spotřebitelů

 

 

Podpis spotřebitele/ spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

 

 

Datum:

 

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte